Във Военна академия се проведоха конкурсните изпити за слушатели

Военна академия „Г. С. Раковски“ проведе конкурсните изпити с офицерите, кандидати за обучение като слушатели, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“.
За специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ изпитите се проведоха от 09.05 до 11.05.2023г.
За специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“ периодът е от 09.05 до 19.05.2023г.
Всички кандидати преминаха писмен и устен изпит, както и изпит по физическа подготовка.