Изисквания към оформлението на докладите

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

  • Обемът на всеки доклад да не е повече от 15 страници (30 реда по 60 знака на ред). Те трябва да са на електронен носител във формат Word 97-2003 и дублирани на PDF.
  • На български и английски език се изписват:
  • Заглавието (с главни букви) на доклада, академичната длъжност, научната степен и имената на авторите (Center, Bold, Font Size 11 pt), празен ред, кратко резюме до 5 реда и до 10 ключови думи (Times New Roman, Italic, Font Size 10 pt), празен ред.
  • Основен текст на доклада (Times New Roman 12 pt). Оформлението на страниците да бъде: от ляво и в дясно по 2,5 см, горе и долу по 2,5 см.
  • В края на доклада да има информация за контакт с автора (организация, телефон, електронна поща), както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.
  • Фигурите и таблиците да са разположени близо до първото им споменаване. Математическите формули да са номерирани в десния край на печатното поле с арабски цифри в кръгли скоби.
  • Библиографското цитиране на използваните източници да е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им да е в края на статията (Endnotes) според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.). В страницата на конференцията може да се изтегли оформен шаблон за доклад.

ДОКЛАДИТЕ В СБОРНИКА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА ПРЕДСТАВЕНИ.

(Образец на оформен шаблон на доклад може да изтеглите от тук.)

 

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
 
Телефони за справки:
02/92 26695
02/92 26550
 

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ – ЦУ