Изисквания към оформлението на докладите

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

1.Обемът на всеки доклад да е не повече от 10 страници по зададените параметри за участие в конференцията.

2. Постъпилите доклади се рецензират, като редакционната колегия взема решение за публикуване или отказ за публикуване на изнесените на конференцията доклади.

3. Предлаганите за рецензиране доклади трябва да бъдат във формат Word 2007 – 2016 и в PDF, както следва:

 • шрифт: Times  New Roman 12;
 • форматиране на страниците: Page Setup: Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 2,5 см, Right: 2,5 см;
 • Line Spacing: 1,5 lines; First Line: 1,5 см; Paper Size: A4.

4. Основните структурни елементи на доклада са начална страница, въведение, основно изложение, заключение и библиографско цитиране и описание (референтен списък).

5. Началната страница включва:

 • Заглавие на статията (до 10 думи). Представя основната тема на изследването (на български и английски език с главни букви 12 р, Center, Bold).
 • Имена на автора (авторите), научна степен,  академична длъжност (на български и английски език, редовни букви 12 р, Bold), институционалната принадлежност или предишна месторабота, e-mail на автора (Italic). Информацията да съдържа до 40 думи.
 • Резюме (до 250 думи, редовни букви 10 р,  Italic). Резюмето на публикациите на български език е на български и на английски език. За публикациите на английски език резюмето е само на английски език. То трябва да е кратко и ясно, като сбито съдържа следните елементи:  въведение; цел и задачи на изследването; приложена методология; постигнати основни резултати; изводи; други – ако има ограничения на изследването и последици, практически последици, оригиналност/стойност.
 • Ключови думи (до 10 думи на български и английски език, редовни букви 10 р,  Italic).

6. Въведение – има за цел да убеди читателите, че публикуваната разработка съдържа новост и е приложима, като отговаря на въпросите, какъв е проблемът, има ли съществуващи решения (посочва се степента на проучване на проблема към момента), кои са най добрите решения според автора, какво е основното ограничение на изследването и какво се очаква да постигне авторът с направеното изследване.

(Образец на оформен шаблон на доклад може да изтеглите от тук.)

7. Основно изложение. Структурира се в отделни части с йерархична рубрикация на подзаглавията (основните – с редовни букви, Bold; второстепенните – с редовни букви,  Italic Bold). Подзаглавията трябва да бъдат кратки и с ляво подравняване.

 • Цел и задачи на изследването. Да се посочи каква е неговата значимост, защо е важно и оригинално, за кого е предназначено.     
 • Основна теза и хипотеза (хипотези) на изследването. Представят се аргументите на автора за тяхната обоснованост.
 • Приложена методология и методика. Да се посочат използваните основни методи и етапи на изследването.
 • Постигнати основни резултати. Основната теза на автора трябва да е ясно проследима и стабилно доказана. Авторът следва да се фокусира само върху най-важното. Прекомерното използване на статистически данни се възприема като изброяване на факти, а не като научно изследване. Важно е също при представянето на резултатите да не се правят изявления, които надхвърлят онова, което резултатите могат да потвърдят.

8. Заключение

Общото правило е, че заключението не бива да съдържа единствено обобщение на изследването (то се съдържа в резюмето). В заключението се дава отговор на зададения в началото на доклада въпрос и се посочват възможностите за по-нататъшни изследвания. Добре би било да се разкрие как представените резултати ще се приложат в практиката и да се посочат ограниченията, но без да се въвежда нов материал или да се изтъква очевидното. В заключението следва да се подчертае онова, което е различно в изследователските резултати, кое се откроява в разработката или е неочаквано.

9. Бележки

Бележките се използват при крайна необходимост, като се идентифицират в текста с последователни номера, в квадратни скоби и изброени в края на статията.

10. Илюстративен материал

 • Фигури, схеми, инфографики, екранни и фотографски снимки,  освен вградени в текста, да бъдат предоставени и в изходния файл на програмата в JPG формат с висока резолюция – 300 dpi (например, ако инфографиката е създадена с Excel, прилага се екселският файл с инфографиката).
 • Цветни илюстрации се приемат по изключение след специално договаряне и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 • За изработване на формули да се използва Word Equation. Номерата на формулите да се изписват в кръгли скоби и да са подравнени вляво.
 • Да се номерират последователно според реда на цитиране в текста. Номерацията и заглавията на фигурите се поставят под тях. Да се избягват многото текст във фигурите.

11. Таблици

Таблиците се изработват в Word Table или Excel. Номерират се последователно според цитирането им в текста. Всяка таблица трябва да има заглавие. Номерацията и заглавията на таблиците се поставят над тях. Препоръчително е таблиците да не се пренасят на следващата страница и да не се създават в  Landscape.

12. Библиографско цитиране и описание

Цитирането на информационни източници в докладите се извършва по системата „Харвард“ (вътретекстово, име и година), внимателно проверени за пълнота, точност и съгласуваност с текста, а описанието – в края на доклада по азбучен ред на фамилните имена на авторите.

След позоваването на информационен източник на кирилица той се транслитерира на латиница в квадратни скоби според изискванията на Закона за транслитерацията от 2009 г. Транслитерацията може да се извърши автоматично и с програма от типа на https://slovored.com

Цитиране в текста

В кръгли скоби се посочват фамилията и инициалите на автора и годината на публикуване, а при необходимост и страницата (Adams, 2006), (Adams, 2006, р. 23), (Adams, 2006, рр. 23-26).

При двама автори се цитират техните фамилии, инициалите им и годината на публикуване (Adams; Brown, 2006).

При повече от трима автори се изписват само имената на първия и годината на публикуване (напр. Adams et al., 2006).

При повече публикации от един автор в дадена година те се обозначават с a, b, c и др. (напр: Adams, 2006а; Adams, 2006b; 2006c и т.н.).

Електронните източници се цитират в текста по същия начин като печатните издания, но с изключение на страниците. След фамилията на автора се изписва датата на публикуване (ако има такава). Ако не е посочен автор, се изписва заглавието на публикацията.

Позовавания в края на доклада (референтен списък)

Описанията на цитираните в текста информационни ресурси са подредени в списък по азбучен ред на фамилните имена на авторите. (Образец на цитирания може да изтеглите от тук.)

 

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
 
Телефони за справки:
02/92 26695
02/92 26550
e-mail: conf@rndc.bg
 

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ – ЦУ