Публична защита на дисертационен труд на Ивайло Димитров ИВАНОВ

Публична защита на дисертационен труд на тема „ПРОБЛЕМИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА САЩ С ВОДЕЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗНИЦИ В НАТО (1949-1967 г.)” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Ивайло Димитров ИВАНОВ, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Национална и международна сигурност” към Факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Научен ръководител: Професор доктор Йордан Ангелов БАЕВ

Председател на научното жури: Професор доктор Наталия Атанасова БЕКЯРОВА

Дата: 20.01.2015 г., Място: Академична зала № 2 на Военна академия “Г. С. Раковски”

Начало: 14,30 ч.

АВТОРЕФЕРАТ: Ивайло Димитров Иванов

РЕЦЕНЗИИ:

Професор доктор Наталия Атанасова БЕКЯРОВА
Доцент доктор Костадин Иванов ГРОЗЕВ

СТАНОВИЩА:

Професор доктор Йордан Ангелов БАЕВ
Доцент доктор Николай Станев ПРОДАНОВ
Доцент доктор Марин Тодоров ПЕТКОВ

20.12.2014 г.
гр. София