Публична защита на подполковник Ивайло Иванов Игнатов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от подполковник Ивайло Иванов Игнатов.
Председател на научното жури: доцент доктор Иван Стефанов Христозов
Дата: 17.05.2021 г.
Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на подполковник Ивайло Иванов Игнатов

Рецензии:
капитан I ранг Красимир Петров Костадинов
професор доктор Венелин Ангелов Георгиев

Становища:
полковник доцент доктор Живко Христов Проданов
полковник доцент доктор Николай Тодоров Стоянов
доцент доктор Иван Стефанов Христозов

Дата: 11.05.2021 г.
гр. София