Публична защита на майор Иван Марков

Публична защита дисертационен труд на тема“Усъвършенстване на системата за докладване и предупреждение за ядрени, химически и биологични събития чрез използване на детектори за дистанционно откриване на заразяването” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Иван Симеонов Марков, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен”.

Научен ръководител: Полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски

Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски

Дата: 09.06.2015 г. Място: зала № 127 на факултет „Командно-щабен”

Начало: 14.30 часа.

Автореферат на майор Иван Симеонов Марков

Рецензии:

Професор доктор Никифор Христов Стефанов
Подполковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев

Становища:

Полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски
Доцент доктор Йордан Михайлов Йорданов
Доцент доктор Иван Георгиев Попов

07.05.2015 г.

гр. София