Научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификация“

Иновации, платформи в образованието и квалификация

Научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ е научноизследователско звено от състава на Института за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО), провеждащо научни изследвания в областта на иновациите, платформите в образованието и квалификацията. Към секцията функционира „Лаборатория за иновации и платформи в образованието и квалификацията“ в която се развиват различни проекти и научноприложни изследвания в областта на информационните аспекти на националната сигурност, иновациите в образованието, симулациите и моделирането.  

Мисия, функции, задачи

Мисия

Мисията на секцията е да служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от държавната и местна администрация.

Функции и задачи

1. Извършване на научни изследвания в областта на информационните аспекти на националната сигурност.
2. Провеждане на научноприложни изследвания, експериментиране, моделиране и внедряване на иновации и платформи в образованието и квалификацията.
3. Провеждане на изследвания за дигитализация на военното образование и повишаване на ефективността на учебния процес.
4. Участва в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, включително обучение в образователна научна степен „доктор“ по акредитирани научни специалности.
5. Осъществява научно съпровождане на програми, проекти и разработки в областта на дигитализацията и информационната сигурност, изпълнявани в интерес на Военна академия “Г. С. Раковски” и Министерството на отбраната.“
6. Поддържа научни контакти и осъществява научноизследователска дейност със сродни национални и чуждестранни научни организации и образователни институции.
7. Участва в панели и изследователски групи на „Организацията за изследвания и технологии на НАТО и Европейската отбранителна агенция.“

Курсове

– SEO оптимизация на сайтове за търсещи машини;
– Анализатори на информацията в социалните мрежи;
– Академия в облака за работа с Office 365.
– Информационна сигурност

Реализирани проекти

1. Научно-приложен проект „Система за управление на съдържанието в сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“;
2. Разработване на Web базиран регистър на курсовете във Военна академия „Г. С. Раковски;
3. Система за академична комуникация във Военна академия „Г. С. Раковски“ на базата на “Microsoft Office 365 Education”;
4. Адаптиране на академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ към изискванията на дигиталното поколение обучаеми;

Контакти ИПИО

Професор д.н. Митко Стойков
тел. +359 2 92 26 671
e-mail: mitkostoykov@rndc.bg

 

Социални мрежи

Блог на ИПИО

jivo-petrov

За контакт:

Началник на Научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификация“

Полк. Доц. Д-р Живо Петров

телефон 26518