Военна академия сключи договор за сътрудничество с Института по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при БАН

На подписването на договора присъстваха директорът на Института доц. д-р инж. Август Иванов, заместник-директорът на Института и директор на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (Quasar)“ акад. Руменин, началникът на Военна академия Военна академия „Г.С.Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев, заместник-началникът на Военна академия по учебната и научната част полковник доц. д-р Димитър Ташков, деканът на Факултет „Командно-щабен“ полковник проф. д-р Емил Енев, преподаватели и изследователи от двете институции.

Институтът по роботика е водеща организация по проекта за „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”. Военна академия „Г.С.Раковски“ се явява девети партньор по проекта, в който участие вземат и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна и Националният военен университет „Васил Левски” – Велико Търново.

Проблемната област, засегната от проекта, е по същество хипертехнологиите на 21 век и иновативното пространство в областта на квантовата комуникация и системите за сигурност. Академичният състав на Военна академия има потенциал, компетентности и приноси в три от пакетите на проекта.

Обект на изследване в Пакет №1 е квантовата комуникация с насоченост да разработи предаването на данни по високоскоростни канали и висока степен на сигурност.

В своето слово генерал-майор Дочев подчерта, че този пакет включва квантовото криптиране, който е част от дневния ред на държавите от Европейския съюз.

Доц. д-р Иванов сподели постигнатия резултат по отношение на предаването на данни на голяма дистанция, което е резултат от първия етап на проекта.

От особено значение за Военна академия ще бъде Пакет №2, планиращ разработването на интелигентни системи за сигурност и системи за защита на критичната инфраструктура.

Генерал-майор Дочев отбеляза, че Военна академия провежда обучение по магистърска програма „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ във Факултет „Командно-щабен“ и подчерта, че системите за анализ на данните и вземане на решение ще бъдат много важни за формулирането на отговор пред заплахите и предизвикателствата. Той изтъкна, че Академията притежава способности за обучение по Киберсигурност за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Платформата на проекта в областта на киберсигурността е една от приоритетните области в развитието на Военна академия.

Дейностите по Пакет №3 са свързани с управлението на риска. По отношение на този пакет генерал-майор Дочев вижда участието на Академичния състав от катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ във Факултет „Командно-щабен“ и от „Института за перспективни изследвания за отбраната“.

След подписването на договора генерал-майор Дочев връчи на доц. д-р Иванов юбилейния медал на Военна академия „Г.С.Раковски“.