Информатика

Докторската програма осигурява реализацията на образователната дейност в третата степен на висше образование и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Успешно защитилите придобиват образователната и научна степен „доктор”.
Целта на обучението е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в сферата на приложение на информационните технологии в сектора за отбрана и сигурност с опит за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност, да се разшири и задълбочи общата и професионалната компетентност на докторантите в областта на симулациите и моделирането, защитата на информацията и приложението на информационните технологии в отбраната и сигурността.
Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.