Публична защита на Илия Иванов Ганев

Публична защита на Илия Иванов Ганев
Публична защита на дисертационен труд на тема „Стратегии и методи за регулиране на етнополитически конфликти” по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Илия Иванов Ганев.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Иван Костадинов Вълков
Дата: 02.07.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 14.30 часа.

Автореферат на Илия Иванов Ганев.

Рецензии:
• Полковник доцент доктор Иван Костадинов Вълков
• Доцент доктор Николай Димитров Гаджалов

Становища:
• Професор д.н. Валери Лазаров Лазаров
• Професор д.н. Любомир Кирилов Тимчев
• Професор доктор Владко Мичов Иванов

04.06.2018 г.
гр. София