Ежемесечна онлайн среща на проекта HELPSec

На 8 ноември 2022 г. се проведена месечната онлайн среща на проекта HELPSec чрез MS Teams.

В нея участваха трима участници от ВА, петима от Военната академия на Португалия и двама от Университета по отбрана на Швеция.

          Във фокуса на обсъжданията беше финализирането на съвместната учебна програма (Joint Curriculum, IO1), което е задача на португалския екип. След направените изказвания беше взето решение, че в зависимост от характера на учебното съдържание и неговото структуриране е допустимо да има разлики във формулировките на рубриките.

Колегите от шведския екип запознаха участниците в онлайн срешата с организацията и провеждането на мултиплициращото събитиев Университета по отбрана на Швеция на 29.10.2022 г. Те изказаха задоволството си от получената изключително висока и положителна обратна връзка по време на работилниците за запознаване на участниците с проекта HELPSec. Тези работилници са били елемент от проведена по същото време лингвистична конференция, затова шведските колеги представиха съвременния начин на провеждане на конференцията – презентации чрез постери (традиционни и дигитални). Според тях този вид презентации дава възможност за по-непосредствена комуникации между презентиращ и участници и поради това е по-професионално обогатяващ.

            Ръководителят на проекта доц. Валентина Георгиева потвърди датата на провеждане на финалното мултиплициращо събитие за разпространяване на резултатите от проекта, което ще се проведе във Военна академия на 28.02.2023 г. и на което е планирано и се очаква да присъстват 80 международни и национални участници.

В края на срещата бяха уточнение предстоящите задачи и сроковете за тяхното изпълнение.