Онлайн среща по проекта HELPSec по програма „Еразъм+“

На 11 март 2021 г. се проведе четвъртата работна онлайн среща на координационния съвет от страните по проекта HELPSec чрез видоеконферентна връзка на платформата MSTeams. На нея участваха петима участници от Военна академия, трима от Военната академия на Португалия и трима от Шведския национален университет по отбрана.
Бяха обсъдени логото на проекта и разработената учебна програма, която подлежи на редактиране и прецизиране. Окончателният вариант на учебната програма ще бъде обсъден на транснационалната среща в Лисабон, планирана за последната седмица на април.
Участниците споделиха своя опит за процеса на създаване на материали, който отнема повече време от очакваното поради спецификата на онлайн образователните материали и платформата на проекта.
Доц. Валентина Георгиева и ст. преп. Таня Нечева представиха резултатите от обратната връзка, която са получили по Модули 1 и 2 от обучаеми. Представени бяха направените промени в Скалата за оценка на учебните материали след получаване на първата обратна връзка.
Следващата работна среща по проекта ще се проведе на 8.04.2021 г.