НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ„СПОДЕЛЕНА УСТОЙЧИВОСТ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“

Военна академия „Г. С. Раковски“ проведе годишната научна конференция с международно участие на 30 и 31 октомври 2023 г. Темата на тазгодишния научен форум, чийто организатор и домакин е Военна академия, беше: „Споделена устойчивост в Югоизточна Европа“.

Приветствие от името на министъра на отбраната на Република България  отправи заместник-министърът, генерал-лейтенант от запаса, Атанас Запрянов. Той определи темата на форума, като много актуална, с оглед на променената среда на сигурност в Европа и света, от която България не може да остане изолирана. Това е и една от причините за провеждащия се в момента периодичен Стратегически преглед на отбранителната политика. Анализирайки обстановката в региона, включително и в Близкия изток, заместник-министърът очерта и заплахата от увеличаване на емигрантския натиск. „Такива форуми са необходими“ – каза той, „за да се чуе и академичната общност.“

Началникът на Академията, генерал-майор Тодор Дочев, който откри конференцията сподели: „Развитието на отношенията на Република България със страните от Югоизточна Европа имат стратегическо значение не само за Балканите, но и за целия регион. Споделената устойчивост би трябвало да се разглежда като важен фактор за постигане на интегрираност в Европейския контингент като цяло. Това се определя и от факта, че Югоизточна Европа е един от най-динамичните региони като пресечна точка на геостратегически, геополитически и геоенергийни интереси“.

„Споделената устойчивост има аспекти, които обхващат различни области от обществения живот – политически, икономически и социален“ – посочи заместник-началникът по учебната и научната част на Академията полковник доц. д-р Димитър Ташков. „Политическият включва гарантиране на националната сигурност, което изисква дълготрайна политическа стабилност. Икономическият предполага постигане на оптимални условия за развитие на българската икономика. Социалният се изразява в укрепване на административния потенциал и добро управление, полагане на усилия за преодоляване на бедността, опазване на околната среда и развитие на различните сфери на обществения живот“.

Научните доклади бяха разпределени в плeнарна и три научни сесии. Във встъпителната сесия доклади бяха изнесени от генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, бригаден генерал Бер Сегуин – директор на Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“ и Владимир Бронфенбренер – генерален секретар на Черноморската академия за сигурност. В последната научна сесия изнесе  доклад и спонсорът на научната конференция – Майкъл Джон – изпълнителен директор на фирма Solitaire Advisory.

В Конференцията бяха изнесени повече от 20 доклада, от които и на английски език. Участваха представители на Германия, Грузия, Израел и САЩ. Представиха се над 20 изследователи, някои от които с по два доклада. От българска страна участие взеха хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от Академията, докторанти и гости от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Бургаски свободен университет, както и експерти от структурите на Министерството на отбраната на Република България. 

Както се очакваше, темата на конференцията предизвика оправдан интерес. По време на всяка научна сесия се задаваха множество въпроси и се водеха задълбочени дискусии. Научният форум насърчи работата в трите тематични сесии:

  • „Военнополитически предизвикателства за споделената устойчивост на Югоизточна Европа“;
  • „Военна и гражданска устойчивост – връзки и зависимости“;
  • „Отбрана и сигурност“,

като даде възможност за споделяне на идеи и обмен на гледни точки, опит и добри практики по актуални въпроси на споделената устойчивост, сигурността и отбраната. В продължение на два дни участниците в конференцията имаха възможност да представят своите разработки, да споделят идеи, както и да осъществят важни и полезни контакти.

В хода на дискусиите бяха направени съществени изводи и предложения, съобразени със съвременните тенденции за развитие. „Бих искал да ви благодаря за участието в научната конференция. Желая на всички успешна научна и творческа дейност в интерес на развитието на научните достижения, научноизследователския и практически опит, както и за насърчаване на международното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.“ С тези думи началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев закри конференцията.

В рамките на научната конференция с международно участие „Споделена устойчивост на Югоизточна Европа“ се проведе и кръгла маса по актуалните проблеми на сигурността и ефектите от войната. В кръглата маса взеха участие полковник доцент доктор Петър Маринов – доцент в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“, професор доктор Владимир Чуков, професор доктор Клара Стаматова, Ивелина Дундакова – заместник-министър на вътрешните работи, главен комисар Живко Коцев – главен секретар на МВР, главен комисар Димитър Кангалджиев – заместник-главен секретар на МВР, главен комисар д-р Антон Златанов – директор на главна дирекция „Гранична полиция“, д-р Лъчезар Милушев – помощник на главния секретар на МВР и представители от Министерството на вътрешните работи на Република България. Бяха представени и две нови книги:

– „Теоретични основи на тероризма и антитероризма“ на издателство „Изток-Запад“ с автори Петър Маринов, Стойко Стойков и Димо Иванов;

– „Сигурността и защитата на обекти с масово пребиваване на хора“ – на същото издателство с автор Лъчезар Милушев.

Допълнителна информация може да видите и на:

armymedia.bg; https://www.solitaireadvisory.com/news-article-event-announcement/physical-to-digital-critical-infrastructure-within-hybrid-warfare-contexts


През своята дълголетна история Военна академия „Г. С. Раковски“ – най-старото висше военно училище в България, чийто патрон е бележитият български революционер, учен и общественик Георги Стойков Раковски, се утвърждава като естествена среда за развитие на образованието и научните изследвания в областта на военното дело и националната сигурност.
Съществена част от дейността на Академията е регулярното провеждане на научноизследователски форуми, в които участват български и чуждестранни учени и изследователи. В последните години се наблюдава тенденция към нарастване на научно-изследователския принос на конференциите в Академията.

Темата на предстоящия годишен научен форум на Военна академия е: „Споделена устойчивост в Югоизточна Европа“. Тематиката е особено актуална в контекста на военните действия в Черноморския регион, както и в желанието на държави в региона да се присъединят към икономически и отбранителни съюзи.

Съвременният свят се характеризира със значително динамизиране и усложняване на протичащите международни процеси и на историческа трансформация – преминаване от еднополюсен към многополюсен свят, т.е. появата на други ключови играчи, имащи своите интереси и ресурси, и създаване на условия за нарастваща роля и влияние върху световните процеси. Югоизточна Европа е един от най-динамичните региони като пресечна точка на геостратегически, геополитически и геоенергийни интереси.

Динамиката на процесите в държавите от Югоизточна Европа се характеризира с две тенденции: разфокусиране на регионалното развитие и нарастващи рискове от регионална нестабилност; превръщане на национализма във все по-реална алтернатива на евроинтеграцията. Причините за тези тенденции може да се свържат с външни интереси/фактори, чието проявление се изразява в търсенето и утвърждаването на сфери на влияние – както по отношение на страните като цяло, така и чрез политически и обществени групи вътре в държавите.

Споделената устойчивост има аспекти, които обхващат различни области от обществения живот – политически, икономически и социален. Развитието на отношенията на Република България със страните от Югоизточна Европа има стратегическо значение не само за България и региона. Споделената устойчивост на Югоизточна Европа би трябвало да се разглежда като важен фактор за постигане на интегрираност в Европейския континент като цяло.