Публична защита на дисертационен труд на Георги Младенов ЦВЕТКОВ

Публична защита на дисертационен труд на тема „Формиране на отбранителната политика на Република България (1990 – 2010 г.)” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Георги Младенов ЦВЕТКОВ, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната” към факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“

Научен ръководител : Професор доктор Тодор Димитров ТАГАРЕВ
Председател на научното жури: Доцент доктор Павел Ангелов АНГЕЛОВ

Дата: 18.09.2014 г. от 14,30 часа в „Академична зала 2″ на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Автореферат на Георги Младенов ЦВЕТКОВ

Рецензии:

Професор д.п.н. Тодор Александров ТАНЕВ
Доцент доктор Павел Ангелов АНГЕЛОВ

Становища:

Професор доктор Тодор Димитров ТАГАРЕВ
Професор доктор Пламен Иларионов ПАНТЕВ
Професор доктор Димитър Панайотов ДИМИТРОВ

18.08.2014 г.
гр. София