Публична защита на Георги Стоянов Карастоянов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Индивидуални различия при вземане на решение” за придобиване на научна степен „доктор на науките”, в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2 „Психология”, научна специалност „Военна психология” разработен от полковник професор доктор Георги Стоянов Карастоянов, началник на катедра „Психология и лидерство” на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Председател на научното жури: Професор д.ик.н. Георги Кирилов Петков

Дата: 28.06.2017 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.

Начало: 14.30 часа.

Автореферат на полковник професор доктор Георги Стоянов Карастоянов.

Рецензии:

Професор д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева
Професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Доцент доктор Румяна Илиева Карева

Становища:

Професор д.пс.н. Толя Ангелова Стоицова
Професор д.и.н. Красимир Марков Марков
Доцент д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Полковник доцент доктор Димитър Янков Димитров

05.06.2017 г.

гр. София