Публична защита на майор Георги Иванов Джурков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Подходи за логистично осигуряване на формирования от въоръжените сили на Република България в операции на Европейския съюз” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Георги Иванов Джурков.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров.
Дата: 25.10.2017 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат на майор Георги Иванов Джурков.

Рецензии:

Професор д.т.н. Боян Миланов Петков
Полковник доцент доктор Любен Николов Димитров

Становища:

Професор д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров
Полковник доцент доктор Николай Бонев Ничев

25.09.2017 г.
гр. София