Полковник професор д-р Георги Димитров Димов

Декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“

Телефон (02) 9226505

Fax: (+03592) 02 92 26 544


Образование

 • 2021 Професор в професионално направление „Национална сигурност“
 • 2006 – 2007 NDU, China генералщабен курс
 • 2005 Доцент по научната специалност 05.12.01
 • 2005 Оперативен курс в Хамбург, Германия
 • 2002 Курс по отбранително и оперативно планиране в Делфт, Кралство Холандия
 • 1999 Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор” по научната специалност 05.12.01
 • 1993 – 1995 Военна академия “Г. С. Раковски” магистър
 • 1982 – 1986 ВНВУ „В. Левски” гр. В Търново инженер по двигатели с вътрешно горене

Професионална кариера

 • От 01.10.2019 г. декан на факултет “Национална сигурност и отбрана”, ВА „Г.С.Раковски”
 • 2014 –2019 г. началник на катедра “Политики, стратегии и отбранително планиране”, факултет “Национална сигурност и отбрана”
 • 2009-2014 г. декан на факултет “Национална сигурност и отбрана”, ВА „Г.С.Раковски”
 • 21.11.2008 г. – 30.03.2009 г. зам.-декан на факултет “Национална сигурност и отбрана”
 • 01.06.2008 г. – 20.11.2008 г. началник на катедра “Военна стратегия”, факултет “Национална сигурност и отбрана”
 • 2005 – 2008 г. доцент в катедра „Военна стратегия”
 • 2000 – 2005 г. гл. асистент в катедра „Военна стратегия”
 • 1997 – 1999 г. докторант в катедра “Обща тактика”
 • 1995 – 1996 г. зам.-началник на щаб, под. 36120
 • 1993 – 1995 г. слушател във Военна академия „Г. С. Раковски”
 • 1986 – 1993 г. командир на взвод и командир на рота

Семейно положение

 • Женен; един син

Езикови познания

 • Английски език – 3233 съгласно STANAG 6001