Публична защита на Галина Миткова Стойкова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Ситуационно управление на системата за здравеопазване в Република България при кризи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Логистика на сигурността и отбраната)“, разработен от Галина Миткова Стойкова.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Ивайло Илиев Ралев
Дата: 05.12.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Галина Миткова Стойкова

Рецензии:
професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова
полковник доцент доктор Ивайло Илиев Ралев
Становища:
подполковник доцент доктор Николай Пенчев Стефанов
подполковник доцент доктор Даниел Стайков Манолов
доцент доктор Любен Николов Димитров

Дата: 03.11.2022 г.
гр. София