„Френски език – III ниво”

  1. Цели на курса:

Обучаемите да достигнат езикова компетентност в рамките на ниво III по STANAG 6001 за речевите умения четене, слушане, говорене и писане. Покриване на изискванията за владеене на френски език на ниво В2 по Европейската рамка за владеене на чужд език CECR.

  1. Съдържание на курса:

Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Свободно устно и писмено изразяване по сложни теми от общ и професионален характер при изпълнение на функционалните им задължения в различни мисии в чужбина; Свободно ползване на  сложни  граматични конструкции.

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
  2. Изисквания към обучаемите:
  • Образователен ценз и квалификация: образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;
  • Ниво на владеене на чужд език: френски език ниво 2 във ВА или минимум 500 часа в курс по френски език.
  1. Брой на обучаемите в курса:
  • минимален брой обучаеми – 8;
  • максимален брой обучаеми – 12.
  1. Продължителност на курса: 15 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.