Курс по френски език „Слушане и писане – ниво 2”

1. Цели на курса:

Придобиване на практически езикови умения и навици с цел подготовка за компонентите „ слушане“ и „писане“ на изпита по френски език за ниво 2 (функционално владеене) съгласно стандарта на НАТО STANAG-6001.

2. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост за развитие на уменията за разбиране на различни по сложност аудио документи с цел проследяване на основните моменти на дискусия или реч в професионалната област както и на различни конкретни теми, отнасящи се до личността и семейството. Развитие и усъвършенстване на уменията за писане на документи, писма и есета на френски език. Основен минимум битова и обществено- политическа лексика. Основен минимум по граматика.

3. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение към министъра на отбраната и Българската армия.

4. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация: – образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.3. Ниво на владеене на чужд език – преминат курс по френски език в рамките на не по-малко от 120 часа или удостоверение за успешно издържан изпит по СТАНАГ 6001 ниво 1/1+ за компонентите „слушане“ и „писане“.

5. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 6;

– максимален брой обучаеми – до 12.

6. Продължителност на курса:

– 10 учебни седмици, три пъти в седмицата по 4 часа – неинтензивен (120 часа).

7. Финансови разходи за един обучаем:

Съгласно финансовия разчет за съответната година.

8. Отговорник на курса: държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

Административната и учебна документация на Курс по френски език „Слушане и писане – ниво 2” с код Д – 9 ФСП2 – 195 е приета с решение на Академичен съвет с Протокол № 5 от 28.04.2021 г.