Катедра „Съвместни операции и планиране“

Катедра „Съвместни операции и планиране“ (СОП)

Катедра „Съвместни операции и планиране“ е първично звено във факултет „Национална сигурност и отбрана“ осигуряващо образование, квалификация и научно-приложни изследвания в областта на сигурността и отбраната, с акцент върху оперативното ниво на управление на Въоръжените сили.

Мисия, цели задачи и дисциплини

Основни цели

Привеждане на пакета от знания и умения, предоставяни на обучаемите в рамките на магистърските програми и курсовете за следдипломна квалификация, в които преподават членовете на катедрата, към националните и международни стандарти и осигуряване на сравнимост с този на военните колежи, университети и академии в държавите от НАТО и Европейския съюз, включително чрез системата за поддържане качеството на обучението в рамките на ВА „Г. С. Раковски“

Съвременно и перспективно развитие на академичния състав на катедрата, учебните програми и методиката за провеждане на занятия чрез използване на иновативни методи и технологии за удовлетворяване на нарастващите изисквания на обучаемите

Усъвършенстване на академичния състав от катедрата в непрекъснат контакт със Съвместното командване на силите, Дирекция „Операции и подготовка“-МО за осигуряване на реализъм в обучението и пряка връзка между стратегическото и оперативно ниво на управление на въоръжените сили на страната.

Учебни дисциплини

Антитерористична сигурност
Гражданско-военни отношения
Гражданско-военно сътрудничество
Дипломация и протокол
Международно хуманитарно право
Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции
Операции в отговор на кризи
Операции за поддържане на мира
Основи на сигурността
Основи на разузнаването
Планиране на операции
Правна регламентация във военното дело
Прилагане на стратегическите концепции в колективната и националната отбрана
Противодействие на съвременния тероризъм
Радикални движения.
Стабилизиращи операции
Съвместни операции
Технология на разузнаването
Технически системи и средства за разузнаване и контраразузнаване
Усъвършенстване на подготовката на щабни офицери

Курсове

„Гражданско-военно сътрудничество (CIMIC)“
„Гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) в многонационални операции” (на английски език)
„Международно хуманитарно право”
„Международно хуманитарно право в операции по поддържане на мира” (на английски език)
„Оперативно планиране в НАТО” (на английски език)
„Планиране на кампании“ в „Стратегически курс“ (на английски език)
„Противодействие на съвременния тероризъм”
„Противодействие на съвременния тероризъм” (на английски език)
„Съвместни антитерористични операции“
„Съвместни операции“ – за стратегически курс
„Щабен курс за офицери от всички родове войски“
„Усъвършенстване подготовката на щабни офицери“ (на английски език)

Академичен състав

полковник доц. д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ – началник на катедра
полковник доц. д-р Живко Добрев ЖЕЛЕВ
полковник доц. д-р Милен Ников КИСЬОВ
подполковник гл. ас. д-р Данко Динев ФАРАЗОВ
подполковник гл. ас. д-р Валентин Иванов ГЕОРГИЕВ
майор ас. Станимир Стоянов СТАНЧЕВ
майор Ваклин Захариев КИРИЛОВ – редовен докторант

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

Полковник доц. д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ – началник на катедра “Съвместни операции и планиране”

Tелефон (02) 92 26663