Катедра „Психология и лидерство“

Катедра „Психология и лидерство“

Катедра „Психология и лидерство“ осигурява специализирано обучение в областта на военната психология и публичните комуникации като допринася за формирането на бъдещите лидери на Република България, военнослужещи и цивилни граждани. Катедрата провежда научни изследвания в областите „Сигурност и отбрана“ и „Социални, стопански и правни науки“.

Цел, задачи и преподавани дисциплини

Цели на катедрата

Затвърждаване ролята на катедра „Психология и лидерство“ като уникално звено във факултет „Национална сигурност и отбрана“ по отношение на висшето образование, квалификацията и научно-приложните изследвания в областите на военния аспект на националната сигурност, стратегическото ръководство на отбраната и оперативното командване на Въоръжените сили.

Привеждане на пакета от знания и умения, предоставяни на обучаемите в Академията, към най-високите национални и международни стандарти в НАТО и Европейския съюз, чрез система за поддържане качеството на обучението, осигуряваща съвременно развитие на академичния състав и удовлетворяване на изискванията на обучаемите.

Развитие на академичния състав на катедра „Психология и лидерство“ за осигуряване на експертна поддръжка на политиката за национална сигурност и отбранителната политика на страната.

Създава информационна среда за иноваттивно обучение и научни изследвания.

Задачи на катедрата

Провежда висококачествен учебен процес във всички магистърски програми на Академията за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” по специалности от акредитираните професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело”, както и за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление „Психология“.

Подготвя лидери за ръководство на националната сигурност, отбраната на страната и въоръжените сили в съответствие с националните традиции, съвременните световни тенденции и стандартите на Европейския съюз и НАТО.

Подготвя офицери за стратегическите и оперативните звена за командване и управление, способни да реализират възможностите на Въоръжените сили в съвременните и бъдещи съвместни и многонационални операции.

Извършва научни и приложни изследвания и участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността, отбраната и военното дело.

Организира провеждането на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

Публикува и разпространява информация по въпроси на националната сигурност, отбраната и развитието на Въоръжените сили на Република България и допринася за повишаване информираността на обществото по тези въпроси.

Организира публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на военната психология, лидерството и публичните комуникации.

Укрепва връзките на Въоръжените сили с националните обществени и академични среди и развива партньорство с органите и организациите от системата на националната сигурност.

Участва в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование.

Преподавани дисциплини

“Стратегическо лидерство”, “Военна психология и публичнни комуникации”, “Основи на публичните комуникации”, “Технология на публичните комуникации”, “Водене на преговори”, “Психологически операции”, „Междукултурни комуникации”, „Авиационна психология“, “Социална психология”, “Психология на личността”, “Основи на публичната комуникация”, „Технология на публичните комуникации“, „Институционален и политически ПР“, „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Интернет комуникации и социалните медии“, “Риторика”, “Медиязнание”, “Имиджмеийкинг”, “Основи на рекламната комуникация” и др.

Магистърски програми

Катера „Психология и лидерство“ ръководи обучението в магистърски програми „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ и „Психология в сигурността и отбраната“.

Курсове за следдипломна квалификация

„Военна психология“ – първо, второ, трето ниво
„Военно лидерство“
„Психологически операции“
Водене на преговори“
„Връзки с обществеността“ – първо и второ ниво
„Връзки с обществеността – за служители от държавната администрация
„Стратегически комуникации“
„Лидерство в информационната ера“
„Новоназначени преподаватели по дидактика на висшето образование“

Академичен състав

полковник доц. д-р Димитър Янков ДИМИТРОВ – началник на катедра
полковник професор д.н. Георги Стоянов КАРАСТОЯНОВ
майор ас. Катерина Стефанова ДЖУРКОВА
професор д.ик.н. Гошо Кирилов ПЕТКОВ
доц. д-р Румяна Илиева КАРЕВА
доц. д-р Мила Иванова СЕРАФИМОВА
доц. д-р Сашо Драгиев ВОДЕНИЧАРСКИ
гл. ас. д-р Анна Иванова ВЪЛКАНОВА
гл. ас. д-р Елица Николаева НИКОЛОВА
професор д.т.н. Цветан Атанасов СЕМЕРДЖИЕВ – гост преподавател
доц. д-р Маргарита Стефанова БАКРАЧЕВА – гост преподавател

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

Началник на катедра: полковник професор д.н. Георги Стоянов Карастоянов