Катедра “Национална и международна сигурност”

Катедра “Национална и международна сигурност” е водеща в обучението на акредитираните магистърски специалности “Национална сигурност и отбрана” и “Организация и управление на корпоративната сигурност”. Участва в обучението по всички магистърски специалности във Военна академия. Ангажирана е в провеждането на квалификационни курсове по защита на класифицираната информация, основи на фирмената сигурност, военна дипломация и сигурност и др.

Катедрата разполага с академичен състав, притежаващ богат научно-методически опит и експертиза в областта на сигурността и отбраната.

 

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

Дейност на катедрата

Задачи

Предоставя базови систематизирани знания за сигурността като обществено явление.
Изследва тенденциите за промяна на средата за сигурност и определя необходимите условия за провеждане на националната политика за сигурност.
Подготвя висококвалифицирани експерти в сферата на сигурността и отбраната.
Предоставя на държавните институции научна експертиза по въпросите на сигурността и отбраната.

Учебни дисциплини, преподавани от катедрата

Национална и международна сигурност
Демографски аспекти на сигурността
Китай през 21 век
Екологична сигурност
Система за национална сигурност и управление при кризи
Сравнителна политология
Русия и глобалната сигурност
Енергийна сигурност
Военна дипломация
Система за национална сигурност и управление при кризи
Теория и практика на социалното управление
Гражданско-военни отношения
Етика в политическия мениджмънт
Защита на класифицираната информация
Информационна сигурност
Защита на класифицираната информация
Правни проблеми на националната и международната сигурност
Конституционно право
Военна дипломация
Европейска и евроатлантическа сигурност
Социална сигурност

Курсове, водени от катедрата

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (8 тематични курса):

  • Обучение на служители от организационните единици, определени за заемане на длъжности или изпълнение на задачи, за които се изисква достъп до класифицирана информация
  • Обучение по закона за защита на класифицираната информация на ръководители на организационни единици
  • Обучение по закона за защита на класифицираната информация на представители на средствата за масово осведомяване
  • Обучение на завеждащи регистратури и служители в регистратурите за класифицирана информация от организационните единици
  • Обучение на лица, определени за заемане на длъжности „сигурност и охрана“ за които се изисква достъп до класифицирана информация
  • Обучение по индустриална сигурност на служители от организационните единици с достъп до класифицирана информация
  • Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи, обработващи класифицирана информация
  • Обучение на служители определени да изпълняват функции на куриери от организационни единици за пренос на класифицирана информация до ниво „секретно” включително

ВОЕННА ДИПЛОМАЦИЯ

ОСНОВИ НА ФИРМЕНА СИГУРНОСТ

Академичен състав на катедрата

доц. д-р Илина Стефанова Козарова-АРМЕНЧЕВА – ръководител на катедра
проф. д-р Николай Димитров СЛАТИНСКИ
проф. д-р Величка Иванова МИЛИНА
доц. д-р Иван Петров ПАНЧЕВ
доц. д-р Ирина Николаева МИНДОВА-ДОЧЕВА
гл. ас. д-р Ивайло Димитров ИВАНОВ
гл. ас. д-р Радослав Иванов БОНЕВ
ас. д-р Ерол Салиев БУЮКЛИЕВ
ас. Мирослава Огнянова МЛАДЕНОВА

Привличени преподаватели към катедрата:
проф. д.н. Венелин Кръстев ТЕРЗИЕВ – гост-преподавател
проф. д.н. Тодор Александров ТАНЕВ – гост-преподавател
проф. д-р Илин Александров САВОВ – гост-преподавател

Доцент д-р Илина Стефанова Козарова – Арменчева – ръководител на катедра „Национална и международна сигурност“, телефон (02) 9226543