Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”

Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”

Катедрата е ангажирана с концептуалните основи на мениджмънта, управлението на ресурсите,  публичната администрация и администрирането на дейностите в сектора за сигурност.

Провежда учебен процес и научно-изследователска дейност по „Организация и управление извън сферата  на материалното производство“, отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“, разширява и интегрира икономическите знания в съвременната среда за сигурност. Формира знания и умения за творческо и ефективно управление на ресурсите за отбрана в национален и коалиционен контекст.

Предоставя научна експертиза по икономика и мениджмънт в сигурността и отбраната за институциите в държавата, министерството на отбраната и на Българската армия, и на други структури от сектора за сигурност и органи на местната власт.

Магистърска програма

Мениджмънт на сигурността и отбраната
Акредитация – 02.07.2014 г., с решение от 02.07.2008 г. (протокол № 155) на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност;
Професионално направление: „Национална сигурност и отбрана“;
Задочна форма на обучение

Учебни дисциплини

Основи на мениджмънта
Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната
Корупционни практики и превенция на корупцията
Публична администрация
Административна поддръжка на многонационални операции
Основи на правото
Мениджмънт на сектора за сигурност
Основи на аквизицията
Мениджмънт на човешките ресурси
Икономика на публичния сектор
Икономическа сигурност на корпорацията
Основи на мениджмънта на корпорацията
Управление на човешките ресурси в корпорацията
Публична администрация на отбраната
Икономическа политика и интеграция
Икономическа сигурност
Икономика на прехода
Основи на международния икономикс
Въведение в икономиката
Основи на маркетинга
Основи на финансовия мениджмънт
Измерване на ефективност и резултативност
Организационно проектиране
Мениджмънт на риска
Стандартизация, качество и кодификация
Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана и сигурност
Методи и системи за поддръжка на вземането на решения в мениджмънта
Защита на интелектуалната собственост
Корпоративен маркетинг
Мениджмънт на риска
Нелоялна конкуренция
Правни аспекти на корпоративната сигурност
Социална защита, осигуряване и застраховане
Управление на проекти
Икономическа сигурност
Административен мениджмънт
Икономика на публичния сектор
Основи на маркетинга
Стандартизация, качество и кодификация
Основи на международния икономикс
Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана
Основи на финансовия мениджмънт

Курсове

„Мениджмънт на отбраната”;
„Управление на човешките ресурси“;
„Публична администрация на отбраната“;
„Консултанти по адаптация“;
„Организиране и възлагане на обществени поръчки“;
„Антикорупция“
„Управление на личния състав във военни формирования“;
„Аналитична поддръжка на трансформацията“;
„Управление на знанията”.

Академичен състав

полковник доц. д-р Тотко Симеонов СИМЕОНОВ – началник на катедра
полковник доц. д-р Галин Райнов ИВАНОВ – заместник-декан
майор д-р ас. Живко Иванов ЛАВЧЕВ
професор д-р Лидия Стоянова ВЕЛКОВА
доц. д-р Нелко Петров НЕНОВ
доц. д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА
доц. д-р Георги Младенов ЦВЕТКОВ
гл. ас. д-р Нина Бончева БОТЕВА
гл. ас. д-р Катя Любомирова ПЕЙЧЕВА
майор Любомир Росенов РАЙКОВ – редовен докторант

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

полковник доц. д-р  Тотко Симеонов СИМЕОНОВ – началник на катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”,  телефон (02) 9226539