Факултетен съвет на ФНСО

Факултетът е основно звено на Академията, което обединява катедри за осигуряване обучението на слушатели, студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления и разполага с 38-членен академичен състав от военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с Академията.

Състав на факултетния съвет

Хабилитирани членове

Полковник доцент д-р Георги Димитров ДИМОВ – декан и председател на ФС
Полковник доцент д-р Нелко Петров НЕНОВ – зам.-декан
Полковник проф. д.н. Георги Стоянов КАРАСТОЯНОВ
Полковник доцент д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ
Полковник доцент Тотко Симеонов СИМЕОНОВ
Полковник доцент д-р Димитър Янков ДИМИТРОВ – секретар на ФС
Полковник доцент д-р  Галин Райнов ИВАНОВ
Полковник доцент д-р Живко Добрев ЖЕЛЕВ
Професор д-р Величка Иванова МИЛИНА
Професор д-р Лидия Стоянова ВЕЛКОВА
Професор д-р Николай Димитров СЛАТИНСКИ
Доцент д-р Илина Стефанова Козарова-АРМЕНЧЕВА
Доцент д-р Иван Петров ПАНЧЕВ
Доцент д-р  Сашо Драгиев ВОДЕНИЧАРСКИ
Доцент д-р Румяна Илиева КАРЕВА
Доцент д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА
Доцент д-р Ирина Николаева МИНДОВА- ДОЧЕВА
Доцент д-р Радослав Иванов БОНЕВ

Нехабилитирани членове

Подполковник гл. ас. д-р Милен Ников КИСЬОВ
Подполковник гл. ас. д-р Николай Венциславов НЕДЯЛКОВ
Майор ас. Катерина Стефкова ДЖУРКОВА

Представители на слушатели, студенти и докторанти

Майор ас. Станимир Стоянов СТАНЧЕВ
Майор Кристина Митева МАДЖАРОВА – докторант
Александър Красимиров СПАСОВ – студент

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО