Факултетен съвет на ФНСО

Факултетът е основно звено на Академията, което обединява катедри за осигуряване обучението на слушатели, студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления и разполага с 38-членен академичен състав от военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с Академията.

Състав на факултетния съвет

Хабилитирани членове

Полковник професор д-р Георги Димитров ДИМОВ – декан и председател на ФС
Полковник доцент д-р Нелко Петров НЕНОВ – зам.-декан
Полковник професор д.н. Георги Стоянов КАРАСТОЯНОВ
Полковник доцент д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ
Полковник доцент Тотко Симеонов СИМЕОНОВ
Полковник доцент д-р Димитър Янков ДИМИТРОВ
Полковник доцент д-р Галин Райнов ИВАНОВ
Полковник доцент д-р Живко Добрев ЖЕЛЕВ
Полковник доцент д-р Милен Ников КИСЬОВ
Професор д-р Лидия Стоянова ВЕЛКОВА
Доцент д-р Илина Стефанова Козарова-АРМЕНЧЕВА
Доцент д-р Сашо Драгиев ВОДЕНИЧАРСКИ
Доцент д-р Румяна Илиева КАРЕВА
Доцент д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА
Доцент д-р Ирина Николаева МИНДОВА- ДОЧЕВА
Доцент д-р Радослав Иванов БОНЕВ – секретар на ФС
Доцент д-р Георги Младенов ЦВЕТКОВ
Доцент д-р Анна Иванова ВЪЛКАНОВА

Нехабилитирани членове

Подполковник гл. ас. д-р Николай Венциславов НЕДЯЛКОВ
Майор ас. Катерина Стефкова ДЖУРКОВА
Гл. ас. Ерол Салиев БУЮКЛИЕВ

Представители на слушатели, студенти и докторанти

Майор ас. Станимир Стоянов СТАНЧЕВ
Майор Кристина Митева МАДЖАРОВА – докторант
Александър Красимиров СПАСОВ – студент

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО