Факултетен съвет на ФНСО

Факултетът е основно звено на Академията, което обединява катедри за осигуряване обучението на слушатели, студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления и разполага с 21-членен академичен състав от военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с Академията.

Състав на факултетния съвет

Хабилитирани членове

Полковник доцент д-р Живко Добрев ЖЕЛЕВ – председател на факултетния съвет
Полковник доцент д-р Димитър Янков ДИМИТРОВ
Полковник доцент д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ
Полковник доцент д-р Тотко Симеонов СИМЕОНОВ
Полковник доцент д-р Галин Райнов ИВАНОВ
Полковник доцент д-р Милен Ников КИСЬОВ
Подполковник доцент д-р Петко Иванов ПЕТКОВ
Подполковник доцент д-р Данко Динев ФАРАЗОВ
Подполковник доцент д-р Петър Ангелов СТОИЛОВ
Доцент д-р Никола Тодоров СТОЯНОВ
Доцент д-р Илина Стефанова КОЗАРОВА-АРМЕНЧЕВА
Доцент д-р Ирина Николаева МИНДОВА- ДОЧЕВА
Доцент д-р Радослав Иванов БОНЕВ
Професор д.пс.н. Георги Стоянов КАРАСТОЯНОВ
Доцент д-р Румяна Илиева КАРЕВА
Доцент д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА


Нехабилитирани членове

Подполковник д-р Николай Венциславов НЕДЯЛКОВ
Подполковник д-р Николай Янков НЕДЕВ
Главен асистент д-р Ивайло Димитров ИВАНОВ

Представители на слушатели, студенти и докторанти

Полковник Теодор Иванов ТОДОРОВ
Капитан Симеон Колев МАДЖАРОВ