Факултетен съвет на ФНСО

Факултетът е основно звено на Академията, което обединява катедри за осигуряване обучението на слушатели, студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления и разполага с 38-членен академичен състав от военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с Академията.

Състав на факултетния съвет

Хабилитирани членове

Полковник професор д-р Георги Димитров ДИМОВ – декан и председател на ФС

Полковник доцент д-р  Галин Райнов ИВАНОВ- заместник-декан

Полковник доцент д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ

Професор  д. пс. н. Георги Стоянов КАРАСТОЯНОВ

Полковник доцент д-р Тотко Симеонов СИМЕОНОВ

Полковник доцент д-р Димитър Янков ДИМИТРОВ

Полковник доцент д-р Живко Добрев ЖЕЛЕВ

Полковник доцент д-р Милен Ников КИСЬОВ

Професор д-р Лидия Стоянова ВЕЛКОВА

Доцент д-р Илина Стефанова Козарова-АРМЕНЧЕВА

Доцент д-р Нелко Петров НЕНОВ

Доцент д-р  Сашо Драгиев ВОДЕНИЧАРСКИ

Доцент д-р Румяна Илиева КАРЕВА

Доцент д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА

Доцент д-р Ирина Николаева МИНДОВА- ДОЧЕВА

Доцент д-р Радослав Иванов БОНЕВ

Доцент д-р Георги Младенов ЦВЕТКОВ

Доцент д-р Анна Иванова ВЪЛКАНОВА

Доцент д-р Никола Тодоров СТОЯНОВ

Нехабилитирани членове

Подполковник гл. ас. д-р Николай Венциславов НЕДЯЛКОВ

Майор ас. Катерина Стефкова ДЖУРКОВА

Майор д-р ас. Станимир Стоянов СТАНЧЕВ

Гл. ас. д-р Ерол Салиев БУЮКЛИЕВ

Представители на слушатели, студенти и докторанти

Майор Александър Станиславов ХАШЪМОВ

phone

Контакти

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533