ФКЩ научна сесия 22

ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”

Ви кани да участвате в

НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ

която ще се проведе на 27 септември 2022 г.
в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”

 

НАУЧНИ СЕКЦИИ

1. Сухопътни войски
2. Военновъздушни сили и сигурност във въздухоплаването
3. Военноморски сили
4. Логистика
5. Комуникационни и информационни системи и киберсигурност
6. Защита на населението при извънредни ситуации
7. Сигурност

 

СРОКОВЕ

29.07.2022 г. Изпращане на заявка за участие и анотация на доклада до 300 думи (1 стандартна машинописна страница) Регистрация на български – Военна академия „Г. С. Раковски“ (rndc.bg)
01.09.2022 г. Краен срок за изпращане на докладите в електронен вид

 

ПРОГРАМА – 27.09.2022

 1. Регистрация на участниците – 08.30 – 09.00
 2. Откриване на конференцията – 09,00 – 09.15
 3. Пленарна сесия – 09.15 – 10.30
 4. Снимка на участниците – 10.30 – 10.45
 5. Кафе пауза – 10.45 – 11.00
 6. Предобедни заседания по секции – 11.00 – 12.30
 7. Обедна почивка – 12.30 – 13.30
 8. Следобедни заседания по секции – 13,30 – 16,30
 9. Заключителни доклади на ръководителите на секции – 16.30 – 16.50
 10. Обявяване и връчване на 1, 2, 3 награди – 16.50 – 17.00

Прочетете програмата за детайли.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Обемът на всеки доклад да не е повече от 10 стандартни страници (30 реда по 60 знака на ред), включително анотацията и използваните източници.
Заглавие – главни букви, 14 pt (Center, Bold), празен ред.
Данни за авторите – трите имена, научна организация, учебно заведение, телефон, факс, e-mail – да бъдат изписани в края на доклада (10 pt).
Анотация – 12 pt (Italic), до 300 думи, на български език.
Ключови думи – 12 pt (Italic), на български език, празен ред.
Основен текст на доклада – 14 pt.
Фигурите да са разположени близо до първото им посочване, да са с резолюция не по-малка от 300 dpi и да позволяват да бъдат обработвани.
Допустимият максимален размер на фигурите и таблиците е 12 на 16 cm. Номерират се с арабски цифри.
Използваните източници се цитират съгласно правилата, посочени в Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.).

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Информацията за научната сесия е на сайтa на Военна академия „Г. С. Раковски” (https://rndc.bg).
 2. Максималният брой доклади, с който може да участва автор (самостоятелно или в съавторство), е два.
 3. Работният език на научната сесия е български.
 4. Докладите ще бъдат публикувани в Годишник на факултет „Командно-щабен”- ISSN 2738-7526 във вида, в който са депозирани.
 5. Окончателната програма на научната сесия ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
 6. Такса правоучастие не се заплаща!
 7. Докладите на всички студенти и слушатели редовно, задочно и дистанционно обучение, както и докторантите, редовна форма на обучение, участват в конкурс за „Най-добър научен доклад“, като се присъжда 1, 2 и 3 награда

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ

старшина Ангелина Миховска
ц. сл. Петър Йорданов

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1504 София
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
за научната сесия на факултет „Командно-щабен”
телефони: 02/92 26594; 02/92 26593; 02/92 26608
е-поща: fkksht@armf.bg