ФКЩ научна сесия 21

ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” И СЪВЕТЪТ НА СЛУШАТЕЛИТЕ, СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”

Ви канят да участвате в

НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ

която ще се проведе на 27 септември 2021 г.
в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”

 

НАУЧНИ СЕКЦИИ

1. Сухопътни войски
2. Военновъздушни сили и сигурност във въздухоплаването
3. Военноморски сили
4. Логистика
5. Комуникационни и информационни системи и киберсигурност
6. Защита на населението при извънредни ситуации
7. Сигурност

 

СРОКОВЕ

1.20.09.2021 г. Изпращане на заявка за участие и анотация на доклада до 300 думи (1 стандартна машинописна страница) Регистрация на български – Военна академия „Г. С. Раковски“ (rndc.bg)
2.20.09.2021 г. Краен срок за изпращане на докладите в електронен вид на е-поща: fkksht@armf.bg

 

Прочетете програмата за детайли.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Обемът на всеки доклад да не е повече от 10 стандартни страници (30 реда по 60 знака на ред), включително анотацията и използваните източници.
Заглавие – главни букви, 14 pt (Center, Bold), празен ред.
Данни за авторите – трите имена, военно звание, академична длъжност и научна степен, организация, телефон, факс, e-mail – да бъдат изписани в края на доклада (10 pt).
Анотация – 12 pt (Italic), до 300 думи, на български език.
Ключови думи – 12 pt (Italic), на български език, празен ред.
Основен текст на доклада – 14 pt.
Фигурите да са разположени близо до първото им посочване, да са с резолюция не по-малка от 300 dpi и да позволяват да бъдат обработвани.
Допустимият максимален размер на фигурите и таблиците е 12 на 16 cm. Номерират се с арабски цифри.
Използваните източници се цитират съгласно правилата, посочени в Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.).

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Информацията за научната сесия е на сайтa на Военна академия „Г. С. Раковски” (https://rndc.bg).
2. Максималният брой доклади, с който може да участва автор (самостоятелно или в съавторство), е два.
3. Работният език на научната сесия е български.
4. Докладите ще бъдат публикувани в Годишник на факултет „Командно-щабен”- ISSN 2738-7526 във вида, в който са депозирани.
5. Окончателната програма на научната сесия ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
6. Такса правоучастие не се заплаща!
7. Докладите участват в конкурс за „Най-добър научен доклад“, като се присъжда 1, 2 и 3 награда.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
полк. проф. д-р Емил Енев
Заместник-председател:
полк. доц. д-р Росен Димитров
Членове:
полк. доц. д-р Калин Градев
полк. доц. д-р Светослав Славов
кап. I ранг доц. д-р Красимир Костадинов
подп. доц. д-р Владимир Иринков
полк. доц. д-р Иван Чакъров
полк. доц.д-р Светослав Велев
полк. доц. д-р Петър Маринов
Технически секретари:
старшина Ангелина Миховска
ц. сл. Петър Йорданов

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1504 София
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
за научната сесия на факултет „Командно-щабен”
телефони: 02/92 26525; 02/92 26594; 02/92 26593; 02/92 26608
е-поща: fkksht@armf.bg