В катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия се проведоха два езикови курса

В периода от 9 януари до 3 февруари 2023 г. в катедра „Езиково обучение“ на департамент “Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведоха два езикови курса за допълнителна квалификация на офицери, сержанти и цивилни служители от структурите на пряко подчинение на МО и формирования от видовете ВС: курс „Поддържане и развитие на езиковите умения – ниво 2“ и курс „Поддържане и развитие на езиковите умения – ниво 3“. Курсовете са с продължителност от 120 часа и в тях получиха допълнителна езикова квалификация 23 специализанти.

На връчването на удостоверенията присъстваха преподавателите, които проведоха обучението: доц. д-р В. Георгиева и ст. преп. д-р А. Христова в курса „Поддържане и развитие на езиковите умения – ниво 3“ и ст. преп. д-р Ж. Христов и ст. преп. И. Саралиев в курса „Поддържане и развитие на езиковите умения – ниво 2“. Специализантите изразиха удовлетворението си от работата в курсовете и възможността да повишат езиковите си и комуникативни умения, както и желанието да се включат в следващи езикови курсове поради необходимостта от непрекъснато повишаване на нивото на владеене на английски език.

Удостоверенията бяха връчение от началника на отдел „Учебен“ подполковник Алипи Симеонов, който поздрави специализантите и им пожела крепко здраве и много бъдещи професионални успехи с прилагане на новоусвоените знания по английски език.