Публична защита на Евгения Генчева Димова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Защита на хранителната верига от акумулация на техногенни радионуклиди” по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Евгения Генчева Димова.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев
Дата: 19.12.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 14.00 часа.

Автореферат на Евгения Генчева Димова.

Рецензии:
Професор доктор Никифор Христов Стефанов
Полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев

Становища:
Доцент доктор Йордан Михайлов Йорданов
Доцент доктор Иван Георгиев Попов
Доцент доктор Любомир Павлов Витанов

16.11.2018 г.
гр. София