Публична защита на Ерол Салиев Буюклиев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Конфликтите в Южна Азия в началота на XXI век и влиянието им върху регионалната сигурност” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Ерол Салиев Буюклиев, докторант чрез самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност” на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
Научен ръководител: професор доктор Николай Димитров Слатински
Председател на научното жури: доцент доктор Миланка Анчова Миланова
Дата: 16.07.2018г. академична зала А 3 на Военна академия “Г. С. Раковски”.
Начало: 14:00 ч.

Автореферат на Ерол Салиев Буюклиев

Рецензии:
Професор доктор Юрий Петров Търкаланов
Доцент доктор Миланка Анчова Миланова

Становища:
Чл.-кор. професор д.ф.н. Васил Костадинов Проданов
Професор доктор Николай Димитров Слатински
Доцент доктор Константин Христов Пудин

16.06.2018 г.
гр. София