Висока оценка за Военна академия „Г. С. Раковски“ по Програмата „Еразъм+“

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ ПОЛУЧИ МАКСИМАЛНА ОЦЕНКА /100 ТОЧКИ/ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ И ГАРАНТИРА СВОЕТО УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.

Кандидатурата на Военна академия за продължаване на участието в новата седемгодишна програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, получи максимален брой точки (100/100). Заедно с високата оценка, Европейската комисия, в лицето на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) изпрати Доклад-Оценка (Erasmus+Evaluation Summary Report), в който са описани критериите заедно с експертната оценка на кандидатурата на Военната Алма Матер. Трите критерия, по които се оценява кандидатурата за международна академична мобилност на студенти, докторанти, академичен и административен състав на ВА, са:

  • Релевантност на политиката за Еразъм;
  • Спазване на принципите на Европейската харта за висше образование и практическо приложение във висшето учебно заведение;
  • Качество на структурата за мениджмънт.

Заключението на Доклада-Оценка е, че институцията може да бъде одобрена за възобновяване на Еразъм Хартата за периода 2021-2027 г. С това ще се гарантира осъществяването на одобрените проекти по ключови дейности КД 2, подпрограми 103, 107 и 203, както и разширяване на мобилностите за обучение и практика на студенти и докторанти, и на мобилностите за преподаване и практика на академичния и административен състав на Военна академия „Г. С. Раковски“.