Презентация и дискусия по въпросите, отнасящи се до обучението по програма „Еразъм+“ се проведе във Военна академия „Г.С.Раковски“

От Центъра за развитие на човешките (ЦРЧР) участие взеха Невена Иванова – началник на отдел „Информационно обслужване“ и Юри Константинов – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“.
Обсъдени бяха ключови дейности по учебната програма: сътрудничество, иновации, мобилност и обмяна на добри практики.