Публична защита на Eнчо Лазаров Енчев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Модел за ефективно управление на частната охранителна дейност на територията на Република България” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Eнчо Лазаров Енчев, докторант чрез самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност” на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
Научен ръководител: доцент доктор Стефко Илиев Смоленов
Председател на научното жури: професор доктор Николай Димитров Слатински
Дата: 18.07.2018г. академична зала А 3 на Военна академия “Г. С. Раковски”.
Начало: 14:00 ч.

Автореферат на Енчо Лазаров Енчев

Рецензии:
професор доктор Николай Димитров Слатински
професор доктор Христо Василев Георгиев

Становища:
професор доктор Димитър Панайотов Димитров
доцент доктор Иво Великов Великов
доцент доктор Стефко Илиев Смоленов

18.06.2018 г.
гр. София