Публична защита на Емил Живомиров Георгиев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Създаване на модел за проектиране на отдалечено видеонаблюдение за целите на корпоративната сигурност” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Емил Живомиров Георгиев.
Председател на научното жури: Доцент доктор Иван Петров Панчев.
Дата: 11.09.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат на Емил Живомиров Георгиев

Рецензии:
Член-кор. професор д.ик.н. Венелин Кръстев Терзиев
Доцент доктор Стефко Илиев Смоленов

Становища:
Доцент доктор Марин Тодоров Петков
Доцент доктор инж. Христо Атанасов Атанасов
Доцент доктор Иван Петров Панчев

10.08.2018 г.
гр. София