Публична защита на Елеонора Иванова Добрева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на националната система за осигуряване на безопасност в гражданското въздухоплаване“ по докторска програма по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Сигурност във въздухоплаването)”, разработен от Елеонора Иванова Добрева.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов
Дата: 18.06.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 16:00 часа

Автореферат на Елеонора Иванова Добрева

Рецензии:
Професор д. н. Стойко Димитров Стойков
Доцент доктор Иван Истатков Русимов

Становища:
Доцент доктор Васил Стоянов Тотев
Доцент доктор Стоимен Николов Каремов
Полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов

Дата: 16.05.2019 г.
гр. София

<<Предишна