д-р Елена Стойкова Стоянова

Академична длъжност във Военна академия

Главен асистент към катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“, факултет „Командно-щабен“, преподавател по дисциплини, свързани с гражданското въздухоплаване и със сигурността на гражданското въздухоплаване.

Професионален опит

Летище София – 17  години в дирекция „Сигурност“, 12 години в Авиационен учебен център като главен експерт и инструктор по авиационна сигурност и др.

Образование

ОНС „доктор“, област на висшето образование: „Сигурност и отбрана”, професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, отрасъл „Сигурност във въздухоплаването”.

Магистър – СУ „Св. Климент Охридски”, преводач „Руски език и литература”, специалист „Португалски език”.

Квалификация

Одобрен и сертифициран от ГД ГВА към МТС инструктор за провеждане на обучения, съгласно Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване по Модул 2 „Основно обучение“ , Модул 3А „Проверка на лица ръчен багаж и пренасяни предмети“, Модул 3 Б „Проверка на регистриран багаж“, Модул 7 „Контрол на достъпа“ и Модул 14 „Супервайзор“.

Одобрен от ГД ГВА инструктор по безопасност за преподаване на програмата „Инструкторски техники“.

Основни сертификати

2020 Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – Сертификат за компетентност № BG. AVSEC. IAS00008/19.06.2020 г.

2015 X-TEST, International Security Academy, Israel – „Напреднали технологии в авиационната сигурност“.

2015 Green Light  International Ltd. – Поведенчески анализ на пътниците за инструктори

2012 Субрегионален учебен център на ИКАО, Украйна, гр. Киев, НАУ, „Държавен инспектор по авиационна сигурност“

2011 Субрегионален учебен център на ИКАО, Украйна, гр. Киев, НАУ, Инструктор по авиационна сигурност

2003 Институт по въздушен транспорт, Център за авиационна квалификация

Основен курс по авиационна сигурност, AVSEC 123 – 2 D

2000 Институт по въздушен транспорт, Център за авиационна квалификация

Основен курс по авиационна сигурност 123 STR/BASIC.

Владеене на езици – Руски език С1, Английски език B2.