Публична защита на Елена Стойкова Стоянова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за авиационна сигурност” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Сигурност във въздухоплаването)”, разработен от Елена Стойкова Стоянова.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров
Дата: 23.04.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 14.00 часа.

Автореферат на Елена Стойкова Стоянова.

Рецензии:
Полковник професор д.н. Димитър Илиев Недялков
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков

Становища:
Професор доктор Любомир Светославов Алексиев
Полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров
Доцент доктор Стоимен Николов Каремов

25.03.2019 г.
гр. София

Следваща>>