Контакти по въпросите на ДФО

Центърът за дистанционно обучение:

 • Началник на ЦДО: ц. сл. Илян Илиев i.iliev@rndc.bg, телефон 26587;
 • Старши експерт по административните въпроси ц.сл. Васил Челенков v.chelenkov@rndc.bg, телефон 26587;
 • Старши експерт по техническите въпроси: ц. сл. Димитър Иванов dim.ivanov@rndc.bg, телефон 26534.

Отдел „Учебна и научна дейност”  

 • Ц.сл. Марияна Димитрова Калчева-Иванова m.dimitrova@rndс.bg, телефон 26574;
 • Ц.сл. Румяна Христова Рангелова-Нитова r.rangelova@rndс.bg, телефон 26574.

Основни обучаващи звена

 • По въпроси свързани със специалност „Национална сигурност и отбрана” Доц. д-р Радослав Иванов Бонев – r.bonev@rndc.bg., тел. 26614; гл. ас. д-р Ерол Салиев Буюклиев – e.boukliev@rndс.bg., тел. 26532 и ас. Димитър Николаев Дринков – d.drinkov@rndс.bg., тел. 26605;
 • По въпроси свързани с акаунтите на обучаеми от ФНСО се обръщайте към техническите сътрудници: Николай Гегов n.geggov@rndc.bg и Елеонора Парашкевова e.parashkevoava@rndc.bg, телефон 26578;
 • По въпроси свързнаи със специалност „Логистика на сигурността и отбраната„: полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов – s.spasov@rndс.bg, тел. 26653; Подп. д-р Георги Маринчев Маринов – g.marinov@rndс.bg., тел. 26567 и подп. д-р Ивайло Илиев Ралев – i.ralev@rndс.bg., тел. 26641;
 • За технически въпроси на обучаеми от ФКЩ: ст.серж.  Ангелина Миховска a.mihovska@rndc.bg 26594, 16780.

Институт за перспективни изследвания за отбрана

 • Гл. ас. Христина Добрева h.dobreva@rndc.bg, телефон 26518;
 • Технически сътрудник ц.сл. Костадин Стефанов, k.stefanov@rndc.bg.

ПЪЛЕН СПИСЪК С КОНТАКТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ В ДФО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК