Публични защити на военнослужещ и асистент от Военна академия „Г. С. Раковски“

През тази седмица академичният състав на Академията се увеличи с 2-ма доктори.

На 28 септември 2022 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за командване и управление на Сухопътните войски“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Мартин Николаев Христов. Председател на научното жури беше полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов.

Дисертационен труд на тема: „Съветизацията на българската армия 1944 – 1948 г.“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление „История и археология“, научна специалност ,,История на България – Съвременна българска история“, защити асистента във Военна академия ,,Г. С. Раковски“ Боян Иванов Жеков. Председател на научното жури бе проф. д-р Евгения Иванова Калинова.

ДА ИМ Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ НА КОЛЕГИТЕ НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!