Повишаване на заплащанията за ОНС „доктор“ и за научна степен „доктор на науките“ във Военна академия „Г. С. Раковски“