Необходими документи

Подробна информация за необходимите документни може да намерите на таблото на входа на Института за перспективни изследвания за отбрана

Често задавани въпроси

Ред за приемане

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на ВА, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ВА и решения на Академическия съвет.

Форма на обучение

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срок

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Методика за провеждане на конкурсния изпит

Методиката за провеждане на конкурсен изпит  с докторантите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” е разработена с цел да подпомогне класирането на кандидатите, като се даде реална оценка на физическата им годност. В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра”. 

Признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища

Лицата, желаещи признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, с цел достъп до по-нататъшно обучение във Военна академия „Г. С. Раковски”, подават писмено заявление по образец, придружено от следните документи

Приемно време

Всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Връзки с обществеността телефон 26550, e-mail: rnda@armf.bg
Научна секция "Развитие на академичния състав и докторанти" на телефон: 02 26512 или 02 26675 или пишете на m.karev@armf.bg

София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82

Направете запитване

    Прикачи "Заявление за кандидатстване до 3 MB":"Имена*"

    Прикачи "Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)":

    Прикачи "Платена такса"