Публична защита на дисертационен труд на полковник доц. д-р Петър Маринов

На 4 юни 2024 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 9.1. Национална сигурност, на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България“ с автор полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов.

Основната теза на изследването е, че мотивацията към изпълнение на терористична дейност е многоаспектен процес, в който основна роля има процесът на радикализация. Едно от важните заключения на дисертационния труд е, че „Политиките и мерките по превенция на радикализацията и тероризма за различните общности, региони, възрастови групи и нива на грамотност трябва да са различни, конкретни и насочени.“

Сред научно-приложните резултати се открояват следните:

1) На базата на изследваните влияещи фактори и алгоритъм за мотивация към терористична дейност са дефинирани и предложени нива на радикализация, които могат да бъдат използвани за индикатори за наличие на радикализация в групи или отделни лица;

2) Предложен е методически подход за разработване на Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма;

3) Предложен е методически подход за разработване на планове за противодействие на тероризма.

Научното жури с председател полковник доцент д-р Атанас Атанасов  и членове утвърдени водещи специалисти по темата, сред които професор д.н. Стойко Стойков,  професор д.н. Владимир Чуков и професор д.н. Георги Торнев, обсъди тезите и изводите в труда  на полк. Маринов и подчерта неговата актуалност и значимост. 

Всички членове на журито дадоха висока оценка и гласуваха положително за присъждане на научната степен „доктор на науките“ на полковник доцент д-р Петър Маринов, като му пожелаха нови творчески, научни и академични успехи.