Публична защита на м-р инж. Дочо Маринов Николов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Топографското осигуряване на Българската армия за периода 1878- 1945 г.”  по докторска програма „Военна и военнополитическа история”, разработен от м-р инж. Дочо Маринов Николов.

Председател на научното жури: доцент доктор Румен Стефанов Николов
Дата: 24.09.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14.30 часа

Автореферат на м-р инж. Дочо Маринов Николов

Рецензии:

Становища:

Дата: 21.08.2020 г.
гр. София