Главен асистент д-р Христина Добрева

Главен асистент в Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Образование

 • ноември 2009- Доктор по национална и международна сигурност, Организация и управление извън сферата на материалното производство, УНСС;
 • юли 2007, Магистър по Международни отношения, УНСС;
 • септември 2006, Магистър по Политология, Университет Саймън Фрейзър, Канада.

Дисертация

 • Класификационната логика в дискусията за разширяване на съдържанието и определянето на категорията “сигурност” в науката за международните отношения (проблемът в дефинирането като различна логика между гъвкавост и стабилност)

Курсове

 • Сертификат за завършване на курс по хибридно обучение, Общност за обучение и университет Атабаска, 19 април-16 май 2020
 • Сертификат по преговори, Канадски международен институт по приложни преговори, март 2017
 • Сертификат за посещаване на семинар на тема „Преговори за международен мир и сигурност”, УНИТАР, ООН, септември 2009
 • Сертификат за посещаване на семинар за подготовка на международни асистент-преподаватели, Университет Саймън Фрейзър, Канада, 2004

Професионален опит

 • Юли 2022 – Гл. асистент, Военна академия „Георги Раковски,“ Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“
 • Май 2021 – Гл. асистент, Военна академия „Георги Раковски,“ Институт „Перспективни изследвания за отбраната,“ Научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“
 • Март 2020- Асистент, Военна академия „Георги Раковски,“ Институт „Перспективни изследвания за отбраната,“ Научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“
 • февруари 2016-март 2020 Лингвист, Полигон „Ново село”
 • април 2013-февр.2016 Екскурзовод, Художествена галерия-Сливен
 • февр. 2015-юли 2015 Лектор-Счетоводство на туристическото предприятие, ТУ и колеж-Сливен към ТУ-София
 • май-юни 2010 , юни-авг. 2009, апр.-окт.2008 Асистент изследвания, Университет Атабаска-Канада
 • май-окт.2005, май-юли 2006 Асистент изследвания, Катедра по политология и Катедра по икономика, Университет Саймън Фрейзър, Канада
 • септ.2004-апр. 2006 Асистент преподавател-Увод в политиката и управлението и Увод в международната политика, Университет Саймън Фрейзър, Канада

Публикации

 • Dobreva, H. “Comparison of Programming Paradigms and Their Application to Linguistics”, Participation in the International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Language Training Department, Rakovski National Defence College, entitled “Interweaving Traditional Paradigms and Innovative Practices in Language Education-The Traditional Language Paradigms in the 21st Century”, Conference Proceedings, November 11-12, 2021, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-619-7478-80-8
 • „Стратегиите на ядрено сдържане и кибер сдържане: приемственост и особености“, стр. 430-438 в „Съвременни аспекти на сигурността, предизвикателства, подходи, решения“ , Годишна студентска научна сесия, факултет командно-щабен, 27.09.2021г. , СЪВРЕМЕННИ-АСПЕКТИ-НА-СИГУРНОСТТА-1.pdf (rndc.bg)
 • Изследване на системата за академична комуникация във Военна академия „Г. Раковски”, Петко Димов и Христина Добрева, стр. 192-196 в Годишник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, том 64, София 2021, издателска къща „Св. Иван Рилски, ISSN 2738-8808 (print), ISSN 2738-8816 (online)
 • Информационна сигурност, Петко Димов, Зарко Здравков, Христина Добрева, издателство на ВА „Г.С.Раковси”, 2021, ISBN 978-619-7478-75-4
 • The Kuhnian Notion of Paradigm in the Third International Relations Debate, p.9-19 in the Proceedings of the 17th International Scientific Conference “Strategies XXI”, April 15-16 2021, Bucharest Romania, “Strategic Changes in Security and International Relations”, ISSN 2668-1994 (print); ISSN -L 2668-1994; ISSN 2668-2001 (on line), https://www.strategii21.ro/index.php/en/conference-proceedings-2
 • The “Hidden” Role of the State in Different Approaches on Competitiveness, p. 65-73 in the Proceedings of the 17th International Scientific Conference “Strategies XXI”, April 15-16 2021, Bucharest Romania, “Strategic Changes in Security and International Relations”, ISSN 2668-1994 (print); ISSN -L 2668-1994; ISSN 2668-2001 (on line), https://www.strategii21.ro/index.php/en/conference-proceedings-2
 • Reframing Best Alternatives to Negotiated Agreements in Representative Negotiations in Sports, p.144-152 in Strategies for Policy in Science and Education, Bulgarian Science Journal, Volume 29, Number 4s-Special Issue, 2021. ISSN 1310-0270 (Print), ISSN 1314-8575 (Online), https://strategies.azbuki.bg/strategies/archive/
 • COVID-19’s Impact upon the Organization of the Educational Process in the National Security System, Petko Dimov and Hristina Dobreva, AIP Conference Proceedings 2333, 050004 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0041865, Published Online: 08 March 2021
 • Архитектурният подход: предизвикателствата при приложението му при C4ISR и военното командване на НАТО, стр.169-176 в СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ Сборник доклади от Международна научна конференция 2020 г., София 2020г., Втора част, https://rndc.bg/wp-content/uploads/2021/01/Conference-2020-II-part.pdf, ISBN 978-619-7478-58-7
 • Hybrid Distance Learning During Covid-19 in Bulgaria, p.297-301 in Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 63, Sofia 2020, ISSN 2682-9525 (print), ISSN 2683-0027 (online), http://www.mgu.bg/new/docs/2020/Journal%20of%20MG%20Sciences%2063-2020.pdf
 • Електронен учебник за работа с Office 365 в учебния процес, Петко Димов и Христина Добрева, ISBN 978-619-7478-52-5
 • Рискове на „рефлексивната модерност” и влиянието и при отгвора на хибридни заплахи, стр.93-101, сп. „Българска наука,” май 2020
 • „Социалният туризъм-българският вариант”, Конференция с международно участие на ТУ-Сливен, 26-28 юни 2015г, Известия на съюза на учените-Сливен, том 29, книга 2, 2015г., стр.60-63
 • „Tourism and Terrorism: The Case of Bulgaria”, Конференция на Тракийски университет Стара Загора, 19-20 май 2015, Trakia Journal of Sciences, Volume13, Supplement 1, p.107-114, 2015
 • “State-building and Boundaries in a Multi-cultural Environment,” Poster Group: Contested Boundaries: Transnationalism versus Sovereignty, APSA 2014 Annual Meeting-Politics after the Digital Revolution, Washington, DC, August 28-31 2014
 • „Класическа категоризация и концептуална иновация-теоретична рамка за анализ на понятието сигурност, комбинираща сигурност и развитие”, сп. Международни отношения, N5-6, 2009

Езикови познания

 • Английски език – 3 – 3 – 3 – 3 съгласно STANAG 6001
 • Испански език
Следваща>>