Защити на дипломни работи на слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“

Защитите на дипломните работи на слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ започнаха днес.

Успех, колеги!