Публична защита на подполковник Димитър Минчев Димитров

Публична защита на дисертационен труд на тема „Интегрирана система за киберзащита при провеждане на бойни операции“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от подполковник Димитър Минчев Димитров.
Председател на научното жури: полковник професор доктор Камен Станев Калчев
Дата: 22.11.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на подполковник Димитър Минчев Димитров

Рецензии:
полковник професор доктор Камен Станев Калчев
професор доктор Венелин Ангелов Георгиев

Становища:
полковник доцент доктор Живко Христов Проданов
подполковник доцент доктор Лазар Иванов Лазаров
полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов

Дата: 21.10.2022 г.
гр. София