Публична защита на майор Деян Иванов Иванов

Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на управлението на мрежовите ресурси в мрежово–центрични операции” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”, разработен от майор Деян Иванов Иванов, докторант в редовна форма на обучение в катедра “Комуникационно-информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Научен ръководител: Доцент доктор Веселина Александрова Гагъмова

Председател на научното жури: Доцент доктор Николай Владимиров Пенев

Дата: 19.11.2015 г.

Място: Академична зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски”

Начало: 14.30 часа.

Автореферат на майор Деян Иванов Иванов

Рецензии:

Професор д.т.н. Атанас Иванов Начев
Доцент доктор Николай Владимиров Пенев

Становища:

Доцент доктор Веселина Александрова Гагъмова
Доцент доктор Росен Георгиев Милетиев
Полковник доцент доктор Чавдар Николаев Минчев

19.10.2015 г.
гр. София