Катедра „Езикова обучение“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Езикова обучение“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за повишаване на езиковата подготовка на студентите, специализантите – военнослужещи и цивилни служители със следните задачи:

  • Организиране и провеждане на учебен процес по английски, френски, руски и български език със студентите и специализантите в Академията.
  • Организиране и провеждане на тестове ALCPT (American Language Course Placement Test) и на изпити по английски, френски, руски и български език.
  • Организиране и провеждане на изпити за чужд език според STANAG 6001.
  • Писмен превод на печатни и електронни материали за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
  • Разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми и материали за езиково обучение.
  • Участие в научни конференции със статии и доклади за представяне на теоретични и практически проблеми на чуждоезиковото обучение, както и в квалификационни методически курсове и семинари за преподаватели по чуждоезиково обучение.

Курсове за езикова квалификация, които се провеждат в катедрата:

Български език за чужденци

Английски език – І ниво

Английски език – ІІ ниво

Английски език – III ниво

Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1

Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2

Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3

„Английски език –Слушане- III ниво”

„Английски език –Слушане- II ниво”

 „Английски език – Четене -III ниво”

„Английски език – Четене -II ниво”

„Английски език –Говорене – III ниво”

„Английски език –Говорене – II ниво”

„Английски език –Писане – III ниво”

„Английски език –Писане – II ниво”

„Тактически английски в мироподдържащи операции“

„Оперативен авиационен английски език“

„Френски език – I ниво”

„Френски език – ІІ ниво“

„Френски език – ІІI ниво“

„Специализиран курс по френски език“

“Курс по френски език за поддържане и развитие на 1 ниво“

“Курс по френски език за поддържане и развитие на 2 ниво“

“Курс по френски език за поддържане и развитие на 3 ниво“

„Курс по френски език – ниво А1 (начинаещи)”

„Курс по френски език – ниво А2 (малко напреднали)”

„Курс по френски език – ниво Б1.1 (средно напреднали)”

„Курс по френски език – ниво Б1.2 (напреднали)”

„Руски език – I  ниво“

„Руски език – II  ниво“

„Руски език – III  ниво“

„Курс по руски език – ниво А1 (начинаещи)”

„Курс по руски език – ниво А2 (малко напреднали)”

„Курс по руски език – ниво Б1.1 (средно напреднали ”

„Курс по руски език – ниво Б1.2 (напреднали)”

Български език за чуждестранни обучаеми

„Курс по френски език– модул В.2 (много напреднали)“

Изпити съгласно STANAG 6001 и ALCPT

Състав на катедра „Езиково обучение“

Ръководител на катедрата: доцент доктор Валентина Иванова ГЕОРГИЕВА 

 

Академичен състав:

доктор Живко Димитров ХРИСТОВ –  Старши преподавател по английски език

доктор Анелия Петрова ХРИСТОВА – Старши преподавател по английски език

Грета Кръстева КЕРЕМИДЧИЕВА – Старши преподавател по английски език

Дора Кирилова КАСАЛИЙСКА- Старши преподавател по английски език

Таня Нечева ТОДОРОВА- Старши преподавател по английски език

Даниела Димитрова ВЪЧЕВА – Старши преподавател по английски език

Даниел Ленинов ТАНЕВ – Старши преподавател по английски език

Юлиана Иванова СЛАВЧЕВА – Старши преподавател по английски език

Спаска Николова КЪЧЕВА– Старши преподавател по френски език

Анна Божилова СТЕФАНОВА – Старши преподавател по френски език

Диана Димова БОРИМЕЧКОВА – Старши преподавател по руски език

Русанка Костова ЛЯПОВА– Старши преподавател по български език

Красимира Николаева КОЛЕВА – Старши преподавател по английски език

Иван Валентинов САРАЛИЕВ – Старши преподавател по английски език

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

Валентина Георгиева

Ръководител на катедра „Езикова подготовка“ е доцент д-р Валентина Георгиева с телефон за контакти 02/92 26 685