Катедра „Езиково обучение“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Езикова обучение“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за повишаване на езиковата подготовка на студентите, специализантите – военнослужещи и цивилни служители със следните задачи:

  • Организиране и провеждане на учебен процес по английски, френски, руски и български език със студентите и специализантите в Академията.
  • Организиране и провеждане на тестове ALCPT (American Language Course Placement Test) и на изпити по английски, френски, руски и български език.
  • Организиране и провеждане на изпити за чужд език според STANAG 6001.
  • Писмен превод на печатни и електронни материали за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
  • Разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми и материали за езиково обучение.
  • Участие в научни конференции със статии и доклади за представяне на теоретични и практически проблеми на чуждоезиковото обучение, както и в квалификационни методически курсове и семинари за преподаватели по чуждоезиково обучение.Изпити съгласно STANAG 6001 и ALCPT
local_phone

КОНТАКТИ

Ръководител катедра „Езиково обучение“:
Доц. д-р Валентина Георгиева
тел. 02 92 26685

Състав на катедра „Езиково обучение“

Ръководител на катедрата: доцент доктор Валентина Иванова ГЕОРГИЕВА 

Академичен състав:

доктор Живко Димитров ХРИСТОВ –  Старши преподавател по английски език

доктор Анелия Петрова ХРИСТОВА – Старши преподавател по английски език

Грета Кръстева КЕРЕМИДЧИЕВА – Старши преподавател по английски език

Дора Кирилова КАСАЛИЙСКА- Старши преподавател по английски език

Таня Нечева ТОДОРОВА- Старши преподавател по английски език

Даниела Димитрова ВЪЧЕВА – Старши преподавател по английски език

Даниел Ленинов ТАНЕВ – Старши преподавател по английски език

Юлиана Иванова СЛАВЧЕВА – Старши преподавател по английски език

Спаска Николова КЪЧЕВА– Старши преподавател по френски език

Анна Божилова СТЕФАНОВА – Старши преподавател по френски език

Диана Димова БОРИМЕЧКОВА – Старши преподавател по руски език

Русанка Костова ЛЯПОВА– Старши преподавател по български език

Красимира Николаева КОЛЕВА – Старши преподавател по английски език

Иван Валентинов САРАЛИЕВ – Старши преподавател по английски език