Екип „Сертифициране по английски език“

Съгласно заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-620/08.08.2016 г.във Военна академия „Г.С.Раковски” се организират и провеждат изпити за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език.


Изпити по английски език съгласно STANAG 6001

Такси за явяване на изпит STANAG

 • Цялостен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 20 лв
 • Частичен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 10 лв
 • Цялостен изпит за граждани извън системата на МО и БА: 200 лв
 • Таксата се заплаща на банкова сметка на Военна академия при БНБ-ЦУ с IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01 и BIC BNBGBGSD. Копие от документа за платената такса се прилага към рапорта (заявлението) заедно с копие на удостоверението за STANAG или постигнат резултат на тест ALCPT
phone

Контакти

Ръководител на екип „Сертифициране по английски език“: д-р Анна Гунчева

Резултати по изпитни седмици:

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И СЪСТАВ НА ЕКИП „СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Целта на екип „Сертифициране по английски език“ е проверка владеенето на английски език съгласно STANAG 6001, като за тази цел екипа решава следните задачи:

 • Провеждане на изпити за проверка владеенето на чужди езици съгласно STANAG 6001.
 • Планиране, организиране и контрол на изпитната дейност по английски език.
 • Организиране и провеждане на семинарни занятия за разясняване методиката на подготовка и оценяване на изпита по английски език съгласно STANAG 6001.
 • Контрол и участие в разработването на изпитни материали за изпитите по английски език съгласно STANAG 6001.

Ръководител на екипа: доктор Анна Димитрова ГУНЧЕВА;

 • старши преподавател Сияна Борисова МИРЧЕВА;
 • старши преподавател Мария Сашкова ГЕНОВА;
 • старши преподавател Влада Христова БОЯНОВА;
 • старши преподавател Диана Николаева ШОПОВА;
 • старши преподавател Димитрия Божидарова КИРЯКОВА;
 • старши преподавател Нели Христова ГОСПОДИНОВА