Екип „Сертифициране по английски език“

Съгласно заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-620/08.08.2016 г.във Военна академия „Г.С.Раковски” се организират и провеждат изпити за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език.

Изпити по английски език съгласно STANAG 6001

Такси за явяване на изпит STANAG

– Цялостен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 20 лв
– Частичен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 10 лв
– Цялостен изпит за граждани извън системата на МО и БА: 200 лв
Таксата се заплаща на банкова сметка на Военна академия при БНБ-ЦУ с IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01 и BIC BNBGBGSD. Копие от документа за платената такса се прилага към рапорта (заявлението) заедно с копие на удостоверението за STANAG или постигнат резултат на тест ALCPT

Цел, задачи и състав на екип „Сертифициране по английски език“

Целта на екип „Сертифициране по английски език“ е проверка владеенето на английски език съгласно STANAG 6001, като за тази цел екипа решава следните задачи:

  • Провеждане на изпити за проверка владеенето на чужди езици съгласно STANAG 6001.
  • Планиране, организиране и контрол на изпитната дейност по английски език.
  • Организиране и провеждане на семинарни занятия за разясняване методиката на подготовка и оценяване на изпита по английски език съгласно STANAG 6001.
  • Контрол и участие в разработването на изпитни материали за изпитите по английски език съгласно STANAG 6001.

Ръководител на екипа: доктор Анна Димитрова ГУНЧЕВА;

  • старши преподавател Красимира Маринова МАРИНОВА;
  • старши преподавател Сияна Борисова МИРЧЕВА;
  • старши преподавател Мария Сашкова ГЕНОВА;
  • старши преподавател Влада Христова БОЯНОВА;
  • старши преподавател Диана Николаева ШОПОВА;
  • старши преподавател Димитрия Божидарова КИРЯКОВА.

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

Ръководител на екип „Сертифициране по английски език“ е д-р Анна Гунчева с телефон за контакти 02/92 26 652