Екип „Сертифициране по английски език“

Съгласно заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-620/08.08.2016 г. във Военна академия „Г.С.Раковски” се организират и провеждат изпити за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език.


Изпити по английски език съгласно STANAG 6001

Документи за явяване на изпит STANAG 6001 И ТЕСТ ALCPT


Приложение 1а – Рапорт за явяване на пълен изпит по СТАНАГ 6001
Приложение 1б – Рапорт за явяване на частичен изпит по СТАНАГ 6001
Приложение 1в – Заявление за кандидатите за пълен изпит, които не са военнослужещи или цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или не са кадети/курсанти/слушатели в българско военно учебно заведение
Приложение 1г – Заявление за кандидатите за частичен изпит, които не са военнослужещи или цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или не са кадети/курсанти/слушатели в българско военно учебно заведение


Извлечение от заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-620/08.08.2016 г.

Служебна бележка за освобождаване от заплащане на такса за явяване на изпит за определяне на нивото на владеене на чужд език.

РАПОРТ / ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на тест ALCPТ.

Графици за изпити

График за сесия „ПРОЛЕТ 2024“, съгласно STANAG 6001

Индивидуален график на сесията по английски език за ЕСЕН 2023 г.

Сроковете за подаване на рапорти (заявления) за допускане до изпит:
а) за пролетната изпитна сесия – до 15 март;
б) за есенната изпитна сесия – до 15 септември.

Такси за явяване на изпит STANAG

 • Цялостен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 20 лв.
 • Частичен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 10 лв.
 • Цялостен изпит за граждани извън системата на МО и БА: 200 лв.
 • Частичен изпит за граждани извън системата на МО и БА: 100 лв.
 • Цялостен изпит за цивилни лица, които са студенти във ВА „Раковски” и висшите военни училища – 100 лв.
 • Частичен изпит за цивилни лица, които са студенти във ВА „Раковски” и висшите военни училища – 50 лв.
 • Таксата се заплаща на банкова сметка на Военна академия при БНБ-ЦУ с IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01 и BIC BNBGBGSD. Копие от документа за платената такса се прилага към рапорта (заявлението) заедно с копие на удостоверението за STANAG или постигнат резултат на тест ALCPT
phone

Контакти

Ръководител на екип „Сертифициране по английски език“: д-р Анна Гунчева

Резултати по английски език съгласно STANAG 6001 ПРОЛЕТ 2024 Г.

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И СЪСТАВ НА ЕКИП „СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Целта на екип „Сертифициране по английски език“ е проверка владеенето на английски език съгласно STANAG 6001, като за тази цел екипа решава следните задачи:

 • Провеждане на изпити за проверка владеенето на чужди езици съгласно STANAG 6001.
 • Планиране, организиране и контрол на изпитната дейност по английски език.
 • Организиране и провеждане на семинарни занятия за разясняване методиката на подготовка и оценяване на изпита по английски език съгласно STANAG 6001.
 • Контрол и участие в разработването на изпитни материали за изпитите по английски език съгласно STANAG 6001.

Ръководител на екипа: доктор Анна Димитрова ГУНЧЕВА;

 • старши преподавател Сияна Борисова МИРЧЕВА;
 • старши преподавател Мария Сашкова ГЕНОВА;
 • старши преподавател Влада Христова БОЯНОВА;
 • старши преподавател Диана Николаева ШОПОВА;
 • старши преподавател Димитрия Божидарова КИРЯКОВА;
 • старши преподавател Нели Христова ГОСПОДИНОВА