Публична защита на майор Данко Динев Фаразов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на процеса на вземане на решение при прилагане на всеобхватния подход“ по докторска програма по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Данко Динев Фаразов.
Председател на научното жури: полковник професор д.н. Димитър Илиев Недялков
Дата: 24.07.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Данко Динев Фаразов

Рецензии:
полковник професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев
полковник професор д.н. Димитър Илиев Недялков

Становища:
полковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев
доцент доктор Христо Атанасов Христов
полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев

Дата: 24.06.2019 г.
гр. София